กล้องวงจรปิดกับระบบวิเคราะห์ภาพ

กล้องวงจรปิดกับระบบวิเคราะห์ภาพ

ในยุคแรกๆของกล้องวงจรปิด Closed Circuit TeleVision หรือ CCTV (หรืออาจเรียก กล้องรักษาความปลอดภัย Security Camera, กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง, Surveillance Camera) เป็นเพียงกล้องที่บันทึกและนำเสนอภาพแบบพื้นฐาน บ้านๆ ไม่มีลูกเล่นใดๆ แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทำให้เกิดพัฒนาการในหลายสรรพสิ่ง รวมถึงกล้องวงจรปิดที่พบเห็นได้ในหลากหลายสถานที่ ก็ไม่เว้นมีความก้าวหน้าด้วยเช่นกัน กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ยุคนี้ มีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน บางรุ่นถึงขั้นสามารถวิเคราะห์ภาพที่บันทึกไว้ แล้วนำเสนอข้อมูลขั้นสูงให้แก่ผู้ดูแลระบบได้เลยทีเดียว

 

การวิเคราะห์ภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึก (Video Analytics) เป็นการใช้ซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมในการตรวจจับ แยกประเภท และติดตามวัตถุหรือบุคคล การวิเคราะห์ภาพฯอาจเป็นการทำงานร่วมกันทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ตัวกล้อง บางรุ่นอาจรวมศูนย์ระบบประมวลผลภาพในระบบบันทึกภาพ อาทิ เครื่อง DVR (Digital Video Recorder, สำหรับบันทึกภาพจากกล้องอนาล็อก) หรือเครื่อง NVR (Network Video Recorder, สำหรับบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอล) บางรุ่นอาจเลือกประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ก็ได้เช่นกัน

 

ซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ภาพ ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยคล่องตัวและชาญฉลาดมากกว่าเดิม ตั้งแต่การวิเคราะห์และรายงานเฉพาะตัวบุคคล การจัดการจราจร ไปจนถึงการวิเคราะห์กิจกรรมตามเวลาต่างๆของวัน รวมถึงรูปแบอื่นๆอีกหลากหลาย การวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจัดเป็นพัฒนาการขั้นสูงของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในทรัพย์สินและบุคคล

 

เราอาจพอสรุปการทำงานอันเกิดจากเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพที่กล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกไว้ ได้คร่าวๆ ดังนี้

๏ อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ ทำการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๏ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ และจัดหมวดหมู่ตามแนวทางที่ต้องการวิเคราะห์

๏ ปรับ/แปลงข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึก ที่นำไปใช้งานได้จริง

๏ ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลสนับสนุน และข้อแนะนำต่างๆ ถูกส่งไปยังระบบเฝ้าระวังหรือผู้ดูแลระบบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Video Analytics หรือ การวิเคราะห์ภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึก อาทิ

๏ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาบุคลากร

๏ ช่วยจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply)

๏ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร ตามแต่ละเวลาของวัน

 

๏ ช่วยเพิ่มความสามารถการรายงานผล ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

๏ วิเคราะห์จำนวนการเข้าสู่สถานที่ต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ในประเด็นการใช้เวลา การรอเวลา รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ อันอาจนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการ

 

อีกหนึ่งระบบวิเคราะห์ภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวในภาพ คือระบบ VMD หรือ Video Motion Detection ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พบได้ในกล้องวงจรปิดแบบ IP (Internet Protocol CCTV Camera) ซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ โดยอ้างอิงหรือเทียบเคียงกับเฟรมก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆอาจทำให้เกิดการแจ้งเตือน ทั้งแจ้งตรงไปยังผู้ดูแลระบบ แจ้งเตือนที่ตัวอุปกรณ์เอง รวมถึงแจ้งเตือนภายนอก อาทิ การเปิดไฟ การส่งเสียงเตือน ไปยังพื้นที่หรือบุคคลที่ถูกจับพฤติกรรมไว้ได้

 

 

แม้เทคโนโลยีและพัฒนาการสามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างดีในระบบวิเคราะห์ภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด แต่ระบบนี้ก็มีข้อด้อยได้เช่นกัน ภาพอาจเกิดการสับสนในแต่ละเฟรม อันเนื่องจากการรบกวนต่างๆ อาทิ การเคลื่อนไหวจากต้นไม้ ลม สภาพแสงและเงา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมวิเคราะห์ผิดพลาดได้ ซึ่งที่สุดแล้ว การตัดสินใจกระทำการใดๆ อันเนื่องจากผลการวิเคราะห์ภาพที่ได้จากการบันทึกของกล้องวงจรปิด ก็ต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดนั้นๆ นั่นเอง

/////

 

Similar Posts